Company details

For information about Mark Roberts Motion Control Ltd please visit www.mrmoco.com
SLIDEKAMERA S.Pawelec K.Mikulski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 386, 80-175 Gdańsk,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949927, NIP 5833444060,
kapitał zakładowy w wysokości 50 0000 złotych (wpłacony w całości).


Announcements for Shareholders | Ogłoszenia dla Akcjonariuszy